VILKÅR OG BETINGELSER

Generelle vilkår og betingelser for kjøp av XPENG Motors elbil

Generell oversikt

Vennligst les disse vilkårene og betingelsene for kjøp av biler fra Guangzhou Xiaopeng Motors Trading Co., Ltd. eller forhandler [Zero Emission Mobility AS] ("XPENG Motors") nøye før du fullfører bestillingen din. Du bør kontakte XPENG Motors kundeservice@xpeng.no eller 80017060 om noe av innholdet er uklart eller om du har spørsmål før du godtar XPENG Motors tilbud om å kjøpe bilen.

Kjøpsavtalen mellom XPENG Motors og deg ("Kunden") består av ("Avtalen"):

  1. Et bilbestillingsskjema: Beskriver bilen Kunden har valgt, som også omfatter informasjon til Kunden, depositum, forventet kjøpspris, forventet leveringsdato og -sted ("Bilbestillingsskjema"); og
  2. Disse generelle vilkårene og betingelsene: De generelle vilkårene og betingelsene i denne teksten ("Generelle Vilkår og Betingelser").

Datoen Kunden sender XPENG Motor en signert Avtale ("Bestillingsdato"), samtykker Kunden til forpliktelsene i henhold til vilkår og betingelser i Avtalen, og en bindende avtale foreligger mellom Kunden og XPENG Motors.

Kjøp av bilen

Kundens valg av XPENG Motors bil fullføres elektronisk. Kunden fyller ut Bilbestillingsskjemaet på nett. Under denne prosessen kreves det at Kunden fyller ut visse personlige opplysninger, og bekrefter at Kunden samtykker i kjøp av bil som beskrevet i Bilbestillingsskjemaet ("Bilen") fra XPENG Motors, i samsvar med vilkårene i Avtalen.

Etter å ha sendt inn Bilbestillingsskjemaet, vil Kunden motta en e-post med enten en bekreftelse på at XPENG Motors har mottatt og godkjent Bilbestillingsskjemaet eller avslått Bilbestillingsskjemaet. Om Bilbestillingsskjemaet bekreftes av XPENG Motors, vil Kunden motta en e-post med en kopi av Avtalen for Kundens gjennomgang og returneres i signert stand til XPENG Motors innen datoen oppgitt i e-posten. E-posten vil også informere om siste mulige dato for å betale depositumet.

XPENG Motors kan etter eget skjønn velge å avslå Bilbestillingsskjemaet. Avslag kan komme av Kundens kredittscore, manglende eller ufullstendig oppgitt informasjon, manglende tilgjengelighet av Bil osv.

Bilen baseres på egenskapene og valgene som er tilgjengelige og som valgt av Kunden når, eller før, Kunden sendte inn Bilbestillingsskjemaet. Alle vilkår og betingelser tilknyttet Bilen omfattes av Avtalen. Om nye valgmuligheter, egenskaper eller fastvareteknologi lanseres etter Bestillingsdatoen, samtykker Kunden i at det ikke er mulig å inkludere slikt i Bilen, og om godkjent av XPENG Motors, at justering av Bilen påvirker kjøpsprisen.

Depositum

Ved signering av denne Avtalen, samtykker Kunden i å betale et forskuddsbeløp i form av depositum oppgitt i Bilbestillingsskjemaet ("Depositum").

Kunden samtykker til at XPENG Motors ikke vil begynne produksjonen av Bilen frem til Depositumet er mottatt av XPENG Motors.

Prosessen etter innsending av Bestilling.

Kansellering

Etter Bestillingsdatoen vil XPENG Motors starte forberedelsesprosessen og koordinere leveringen av Bilen. Frem til Bilen er levert til Kunden, har Kunden mulighet til å kansellere Bilbestillingen i samsvar med Vedlegg 1. Om slik kansellering gjøres, vil forhåndsbetaling refunderes, i den grad dette ikke strider mot gjeldende forskrifter. Kunden er inneforstått med at innbetalt Depositum er et rimelig estimat på økonomisk tap pådratt av XPENG Motors med bestillingsprosessen, transport, ny markedsføring og / eller gjensalg av Bilen.

Endringer

Siden Bilen produseres i henhold til Bilbestillingsskjemaet, eller allerede er produsert, kan det være umulig eller vanskelig å etterkomme Kundens krav om en eller flere endringer på Bilen. Om XPENG Motors kan etterkomme kravet om endring, samtykker Kunden i mulige økninger av kjøpsprisen på grunn av prisjusteringer etter opprinnelig Bestillingsdato. Enhver endring på Bilbestillingsskjemaet, inkludert endring av leveringssted eller forventet leveringsdato, vil reflekteres i et oppdatert Bilbestillingsskjema, som blir en del av Avtalen.

Betaling av kjøpspris

Kunden samtykker i å betale hele den utestående betalingen for kjøpsprisen som oppgitt på Bilbestillingsskjemaet ("Kjøpspris"), som skal inneholde et fradrag for betalt Depositum. Innbetaling av Kjøpsprisen skal finne sted senest tre dager før Leveringsdatoen (som oppgitt nedenfor). XPENG Motors har rett til å holde tilbake Bilen inntil betalt Kjøpspris er mottatt av XPENG Motors i sin helhet fra Kunden eller tredjepart, slik som en finansinstitusjon.

Levering

Estimert leveringsdato for Bilen, i den grad gitt, kan ikke anses som en garanti. Den faktiske leveringsdatoen avhenger av ulike variabler.

XPENG Motors vil varsle Kunden når Bilen er klar for levering ved avtalt leveringssted nærmere faktisk leveringsdato. Kunden samtykker i å legge til rette for og motta levering av Bilen innen en uke etter slik varslet dato ("Leveringsdato"). Når XPENG Motors har mottatt betaling for Kjøpsprisen, vil XPENG Motors på Leveringsdatoen levere Bilen til Kunden ved identifisering med gyldig foto-ID og signering av leveringsprotokoll.

Om Kunden ikke svarer på varsel fra XPENG Motors eller ikke henter Bilen innen avtalt leveringsdato, vil Kunden pålegges ytterligere kostnader på NOK 1 000 per dag etter 14 dager fra datoen Kunden først tok kontakt med hensikt å avtale gjeldende leveringsdato. Om Kunden ikke henter Bilen innen 7 dager etter avtalt leveringsdato, vil slik handling eller unnlatelse fra Kundens side anses som Kundens kansellering, og XPENG Motors vil ha rett til å avslutte Avtalen og selge Bilen. Det samme gjelder om Kunden ikke har hentet Bilen innen 30 dager fra datoen XPENG Motors først prøvde å kontakte Kunden for å avtale gjeldende leveringsdato.

Garanti

Kunden skal håndtere Bilen med forsiktighet, og overholde XPENG Motors driftsmanualer, instruksjoner og anbefalinger.

Om Bilen utvikler en defekt, som materialistisk hindrer Kunden i å bruke Bilen, og slik defekt ikke kommer av Kundens feilbruk, vil XPENG Motors reparere eller etter XPENG Motors valg bytte Bilen. Kunden må informere XPENG Motors så fort Kunden blir oppmerksom på enhver defekt på Bilen.

I tilfelle XPENG Motors materielt bryter Avtalen, skal XPENG Motors kun være ansvarlig for forutsigbare direkte tap eller skader Kunden har lidd, som var et forutsigbart resultat av XPENG Motors materielle brudd på Avtalen. XPENG Motors skal ikke ha noe ansvar for tap eller skader, inkludert ansvar for indirekte og/eller konsekvensielle tap. XPENG Motors mener at ansvar for alle krav i forbindelse med Avtalen ikke under noen omstendighet skal overskride betraktningen av kundes betaling til XPENG.

I tilfelle Kunden har krav mot XPENG Motors, må Kunden gi XPENG Motors varsel om slikt krav uten forsinkelser i ethvert tilfelle innen tre (3) måneder fra Kunden var eller burde vært klar over kravet.

Personvern og Beskyttelse

Kunden samtykker i XPENG Motors generelle regler for personvern og enhver personlig opplysning innsamlet og/eller prosessert i forbindelse med Avtalen vil foregå i henhold til gjeldende lover om prosessering av personlige data så vel som XPENG Motors relevante varsel finnes på nett på: https://no.heyxpeng.com/

XPENG Motors kansellering

XPENG Motors er selgeren av XPENG biler til suttforbruker. XPENG Motors har derfor rett til å ensidig kansellere enhver bestilling som XPENG Motors mener har blitt gjort med hensikt å gjenselge Bilen eller på andre måter Kunden ikke handlet i god fe. XPENG Motors har også rett til å kansellere bestillingen om en feil i pris eller beskrivelse oppdages eller om et produkt eller funksjon opphører etter Bestillingsdato. Ved slik kansellering må XPENG Motors betale tilbake Depositumet til Kunden. Du finner kanselleringsskjemaet her

Retur etter Leveringsdato

Kjøpsprisen og Avtalen er ikke gjort eller inngått med forventning om eller  i påvente av en betinget kontrakt. Bortsett fra tydelig beskrevet i denne Avtalen, eller på annen måte regulert ved lov på Bestillingsdatoen, er denne Avtalen bindende og Kunden har ikke rett til å kansellere. Om Kunden er forbruker skal ikke denne kanselleringsparagrafen påvirke, eller tolkes som en begrensning på kanselleringsrettene, i samsvar med gjeldende lover.

Om Kunden er forbruker og denne Avtalen ble inngått kun ved bruk av fjernkommunikasjon, slik som online bestilling eller over telefon, har Kunden rett til å angre på kjøpet opptil 14 dager etter Levering av Bilen. For å kansellere kjøpet, må Kunden tydelig informere XPENG Motors om avgjørelsen om å kansellere kjøpet innen 14 dager, for eksempel ved brev per post eller ved å kontakte XPENG Motors på adressen oppgitt i Avtalen. Kunden kan oppgi informasjonen ved å fylle ut og sende inn kanselleringsskjema inkludert på slutten av disse Vilkårene og Betingelsene.

Om Kunden velger å kansellere kjøpet av Bilen innen 14 dager etter Levering, vil XPENG Motors refundere all betaling mottatt av Kunden med samme betalingsmåte Kunden brukte for å gjennomføre betalingene. Kunden er ansvarlig for, og XPENG Motors kan derfor redusere refusjonen med, et beløp som reflekterer Bilens beskrivelse som følge av Kundens eller agentens unødvendige håndtering under gjeldende lov dersom Kunden eller agent har brukt Bilen utover det som er nødvendig for å avgjøre tilstanden av Bilen eller dens funksjon. Bilen må returneres til avtalt sted uten forsinkelser, og under alle omstendigheter innen 14 dager fra datoen Kunden informerer XPENG Motors om avgjørelsen å kansellere kjøpet. Kunden er ansvarlig for alle direkte kostnader ved retur av Bilen. XPENG Motors vil refundere Kunden, unntatt eventuelle relevante fradrag, etter at Bilen er returnert til XPENG Motors.

Andre generelle vilkår

Kunden godtar at XPENG Motors kan overføre rettighetene og pliktene under denne Avtalen til et annet selskap i XPENG Motors gruppen eller en forhandler i Kundens land. Kunden vil informeres om slik overføring vil finne sted, og slik overføring vil ikke redusere Kundens kontraktsmessige rettigheter som stipulert i Avtalen.

Depositumet og Kjøpsprisen kan betales med enhver betalingsmetode XPENG Motors tilbyr, på datoen for betaling av Depositum og Kjøpspris. Enhver forsinket betaling pålegges renter i henhold til Norsk Lov Nr. 100 av 17. desember 1976 som omhandler renter på Forsinket Betaling.

Avtalen reguleres av norske lover. Om XPENG Motors ikke leverer standarden på tjenestene eller Bilen som Kunden forventer, eller om Kunden er av den mening at Bilen har en defekt, bes Kunden kontakte XPENG Motors så XPENG Motors kan undersøke og mulig korrigere feilen. I tilfelle tvist, kan Kunden eller XPENG Motors bringe juridiske prosedyrer for norsk rett.

Enhver ugyldighet, ulovlighet eller uhåndterbarhet i deler av denne Avtalen i enhver jurisdiksjon, samtykkes det i at dette ikke skal påvirke gyldigheten, lovligheten og håndterbarheten ved den delen i noen jurisdiksjon, eller ved enhver annen bestemmelse i Avtalen i noen som helst jurisdiksjon.

Om XPENG Motors ser ut til å måtte endre vilkår og innhold i denne Avtalen grunnet endringer i relevante lover og forskriftsmessige krav, skatte- eller moms-endringer etc., må Kunden informeres på forhånd.